รายงานการวิเคราะห์น้ำเสีย

รายงานการวิเคราะห์น้ำเสียรูปแบบไฟล์ PDF กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 20, 2024, 07:59 (UTC)
Created September 6, 2023, 02:41 (UTC)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ พื้นที่เขตเทศบาล
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 1 ปี
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา เทศบาลแสนสุข